Кинт интензивност застрояване

Кинт интензивност застрояване

Кинт интензивност застрояване Съгласно Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони: Чл. 10. (1) Показател за Кинт интензивност на застрояване (К инт.) на урегулиран поземлен имот е отношението на разгънатата застроена площ (сбор от застроената площ на всички етажи на основното и допълващото застрояване на и…
Read more