Кинт интензивност застрояване

Евроамазон СЛ ЕООД

Кинт интензивност застрояване

Кинт интензивност застрояване

Кинт интензивност застрояване

Съгласно Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство

на отделните видове територии и устройствени зони:

Чл. 10. (1) Показател за Кинт интензивност на застрояване (К инт.)

на урегулиран поземлен имот е отношението на разгънатата

застроена площ (сбор от застроената площ на всички етажи

на основното и допълващото застрояване на и над терена)

спрямо площта на имота, изразено в абсолютно число.

 

Кинт интензивност застрояване

(2) В разгънатата застроена площ по ал. 1 се включват и

целите площи на балкони, лоджии и тераси в надземните етажи,

измерени по външните им очертания, както и застроените площи

в подпокривните пространства на сградите,

когато не са тавански складови помещения.

Недвижими имоти

 

Кинт интензивност застрояване

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + 1 =

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!