Недвижими имоти в България

Недвижими имоти?

Брокер  Евроамазон СЛ ЕООД

Недвижими имоти?

имоти

 

Контакти

 

 

"</p

 

Брокер

Брокерът на  пазарите на недвижими имоти, представлява индивид

или организация, която предлага на пазара от името на поръчител и

срещу което получава комисионна. В по-широк смисъл, брокер може да

бъде всяка компания или индивид, които действат като

представител на клиента си, срещу което се начислява комисионна.

Най-типичен пример в този случай могат да бъдат брокерите на нед-

вижими имоти, на които се заплащапосредничеството при сключване

на сделка или финализиране на договор за прокупко-продажба на имот,

като обикновено тяхната комисионна, е процент от стойността на целия

контракт.

 

Недвижими имоти?

 

По отношение на брокерите на  пазарите на

недвижими имоти могат да включват широк

набор от дейности, включително извършване

на анализи на пазара, консултиране при

първоначалното запознаване с имота предмет на сделката.

Когато брокерът предлага само сключването на сделки,

той се нарича дисконтен брокер, в друг случай брокерът

може да предлага пълна гама от услуги.

Сред основните ползи на брокера е възможността

да се използва пазарът на недвижими имоти и

за извършване на инвестиции.

Макар в миналото това да е било инвестиционна алтернатива,

достъпна за малцина, поради високите комисионни на брокерите,

днес онлайн брокерските къщи предлагат извършването на

същата услуга срещу значително по-ниско възнаграждение,

което отвори пазарите за недвижими имоти

за много по-широк кръг от инвеститори клиенти.

 

апартаменти и парцели

 

Недвижими имоти?

Полезни съвети при сделки

Какви документи се изискват от

продавача при продажба на имот?

При продажба на имот продавачът трябва да притежава следните документи:

А. Документ за собственост (нотариален акт или друг документ за собственост);
Б. Документ за самоличност (лична карта, паспорт);
В. Данъчна оценка на имота (извършва се от данъчната служба);
Г. Скица на имота (ако предмет на сделката е дворно място);
Д.Протокол за делба (ако е имало делба на имота);
Е. Удостоверение, че имотът не е актуван като общински

(само за сделки с дворно място, издава се от отдел “Общинска собственост”);
Ж. Удостоверение, че сградата е изградена по одобрен архитектурен план

(необходимо е само при положение, че в имота е извършено

строителство, което не е отразено в нотариалния акт);
З. Удостоверение за наследници (изисква се ако лицето,

посочено в документа за собственост е починало);
Пълномощно (изисква се ако продавачът не може да присъства

при организацията и изповядването на сделката и е упълномощило друго лице);
И. Други документи според особеностите на имота, напр. смъртен акт,

акт за раждане, документ за развод, удостоверение за брак и др.

адв.Кирил Шутев

Брокер

Повече “Полезни съвети при сделки” прочетете  тук

имоти

"</a

Информация 

 

Какво е поземлен имот?

Недвижими имоти?

Поземлен имот е част от земната повърхност,

включително и тази, която трайно е покрита с вода,

определена с граници, съобразно правото на собственост.

Поземлените имоти образуват територията на България,

определена от държавните граници,

без да се припокриват един с друг.

Държавните граници, границите на административно-

териториалните единици (т.е. на областите и общините),

землищните граници и границите на територии с еднакво

трайно предназначение са граници и на поземлени имоти.

Всеки поземлен имот получава в кадастъра идентификатор –

уникален номер, чрез който имотът се посочва

еднозначно за територията на страната.

Структурата и съдържанието на идентификатора,

както и условията и редът за ползването му

са определени с наредба, издадена от министъра

на регионалното развитие и благоустройството.

 

Дирекция за Национален Строителен Контрол

 

Какво означава поземлен имот?
Част от територия /включително и тази,

която тайно е покрита с вода/,определена с граници,

съобразно правото на собственост.

Какво означава урегулиран поземлен имот?
“Урегулиран поземлен имот” или “урегулиран имот”

е поземлен имот, за който с подробен устройствен план /ПУП/

са определени граници, достъп от улица, път или алея,

конкретно предназначение и режим на устройство.

 

Какво означава неурегулиран поземлен имот?
Неурегулиран поземлен имот е имот,

който не е урегулиран с подробен устройствен план /ПУП/.

 

Недвижими имоти?

Какво означава територии с особена

териториалноустройствена защита?
Територии с особена териториалноустройствена

защита, са защитените територии за природозащита,

за културно-историческа защита, свлачищните територии,

санитарно-охранителните зони около водоизточниците

и съоръженията за питейно-битово снабдяване и около

водоизточниците на минерални води –

публична държавна собственост, както и други

територии със специфична характеристика,

чиито режим на устройство и контрол се уреждат в

отделни закони /т.напр. високопланинските и

крайграничните територии, морското крайбрежие и др./

 

Брокер

Недвижими имоти?

Какво се включва в понятието “строителни книжа”?
Строителни книжа са всички необходими, одобрени

инвестиционни проекти за извършване или

узаконяване на строежа, разрешението за строеж или

актът за узаконяване, както и протоколите за

определяне на строителна линия и ниво.

 

Кога строежът се счита законен?
Законен е строеж, за който са издадени строителни

книжа и който се изпълнява в съответствие с тях.

 

Кои работи са строителни и монтажни?
Строители и монтажни са работите, чрез които

строежите се изграждат, реконструират, преустройват,

поддържат или възстановяват.

 

Недвижими имоти?

Какво означава “кота нула”  за строежите?
“Кота нула” или “кота цокъл”, това е нивото на

пода на първия надземен етаж /първия или приземен етаж/.

 

ДНСК предприема ли действия по отмяна на

подробни устройствени планове и схеми?
Не. В Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е

предвиден само съдебен  контрол по законосъобразността

на индивидуалните административни актове по устройство

на територията, с които се одобряват подробните

устройствени планове и схеми.

 

ДНСК предприема ли действия по установяване на вярната имотна

граница между съседни поземлени имоти?
ЗУТ и Законът за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/

не предвиждат ред за установяване на вярна имотна

граница между съседни поземлени имоти от органите на ДНСК.

Редът за това е регламентиран в чл.53 от ЗКИР в § 6 от ЗУТ.

 

Брокер

 

Недвижими имоти?

Налице са две възможности:

А) При наличие на грешка в местоположението

на имотната граница и при съгласие на всички

заинтересовани собственици, по тяхна молба

от службата по кадастъра или от техническата служба

/при непредадени от общинската администрация

кадастрални планове в Агенцията по кадастъра/,

на място се установяват непълнотите или грешките

в кадастралната карта и кадастралните регистри и

се изготвя констативен акт, който се подписва от съставителя,

заявителя и пряко заинтересуваните собственици.

 

Недвижими имоти?

Измененията в кадастралната карта и кадастралните

регистри се одобряват със заповед от изпълнителният

директор на Агенцията по кадастъра или от овластен

от него началник на служба по кадастъра,

или по досегашния ред, предвид разпоредбите на §6 ЗУТ.

Заповедта се съобщава на заинтересуваните лица и

може да се обжалва по реда на Закона за

административното производство /ЗАП/

пред съответния Окръжен съд.

Б) При наличие на спор относно местоположението

на имотната граница, т.е. спор за материално право,

същият се решава само по съдебен ред. В този случай

непълнотите и грешките в кадастралната карта се отстраняват

в съответствие с влязлото в сила съдебно решение.

Недвижими имоти

По материали от Укипедия, ДНСК и Дом-ко

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!